LT EN RU
Į titulinį puslapį Rašyti laišką Spausdinti šį puslapį

Bendrosios vilos paslaugų teikimo sąlygos

Šios bendrosios vilos paslaugų teikimo sąlygos (toliau sąlygos) nustato vilos ,,Holiday Villa Palanga", esančios Vytauto 8/32, Palangoje, teikiamų paslaugų tvarką.

1. Vilos teikiamos paslaugos

Šios sąlygos ,,vilos teikiamos paslaugos"  reiškia vilos svečių apgyvendinimą ir kitas paslaugas, susijusias su turistų aptarnavimu viloje.

2. Užsakymo pateikimo ir patvirtinimo tvarka

2.1 Užsakymai apgyvendinimui gali būti pateikti elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai viloje.

2.2 Svečias, pateikdamas užsakymą raštu, turi nurodyti į vilą atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už vilos suteiktas paslaugas būdą.

2.3 Užsakymus apgyvendinimui vila patvirtina elektroniniu paštu, faksu arba tiesiogiai viloje.

2.4 Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik kai jis patvirtinamas raštu.

2.5 Sutartis dėl vilos teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai vila gavo jos teikiamų paslaugų užsakymą-rezervaciją ir ją patvirtino.

2.6 Jeigu su fiziniu ar juridiniu asmeniu vila yra sudariusi  "vilos paslaugų teikimo sutartį", tai jos sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl vilos teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį.

3. Kainos ir mokėjimai

 3.1 Vilos teikiamų paslaugų kainos ir mokėjomo tvarka bei sąlygos numatomos individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, ,,Vilos paslaugų teikimo sutartyje", vilos tinklalapyje www.palangaholiday.lt ir  kitoje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje.

3.2 Su vila už teikiamas paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais ir išankstiniu apmokėjimu, banko pavedimu.

3.3 Jeigu nėra susitarta kitaip, už vilos paslaugas atsiskaitoma grynais pinigais svečiui atvykus atvykimo dieną.

3.4 Atsiskaitymas vykdomas litais arba eurais, kursu 1 euras: 3,4528 litai. Pakitus oficialiam euro kursui, kainų sumų išraiškos litais atitinkamai perskaičiuojamos.

3.5 Abipusei apgyvendinimo paslaugų rezervacijos garantijai užtikrinti yra mokamas avansas.

Vilai mokamo avanso dydis bei avanso mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos individualiuose susitarimuose ir pasiūlymuose bei ,,Vilos paslaugų teikimo sutartyje". Jei nėra kitokio susitarimo, už apgyvendinimą virš 3 parų mokamas 30% visos mokėtinos sumos avansas, už apgyvendinimą iki 3 parų mokamas vienos paros apgyvendinimo paslaugų kainos mokestis.

Jei nėra kitokio susitarimo, avansą svečias sumoka per 3 dienas, skaičiuojant nuo užsakymo dienos.

Avansas mokamas grynais pinigais ar banko pavedimu į vilos savininko Vytauto Gliauberto atsiskaitomąją banko sąskaitą.

Duomenys, atsiskaitant bankiniu pavedimu:

Gavėjas: Vytautas Gliaubertas
Sąskaitos numeris: LT177300010024082522
Mokėjimo paskirtis: kambarių nuoma (nurodyti datą)
Bankas: AB bankas „Swedbank“
Banko kodas: 73000
SWIFT kodas: HABALT22

Darant įmoką, nurodyti mokėtojo (poilsiaujančiojo) vardą ir pavardę ir poilsiavimo laikotarpį.

3.6 Jei vilos kambaryje gyvena daugiau svečių, nei nurodyta vilos rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią vilai mokamas papildomas šalių suderėtas mokestis.

4. Užsakymo atšaukimo tvarka

4.1 Jei vilai pranešama apie svečio apgyvendinimo paslaugų rezervacijos anuliavimą prieš 7 kalendorines dienas iki svečio atvykimo dienos, avansas gali būti grąžinamas atskaičius banko operacijos mokesčius. Atšaukus užsakymą vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki svečio atvykimo dienos arba jam neatvykus, imamas sąlygų 3.5 punkte minėto avanso dydžio anuliavimo mokestis.

4.2 Nesumokėjus avanso per 3 dienas, skaičiuojant nuo užsakymo dienos ir negavus jokio paaiškinimo dėl vėlavimo, svečių apgyvendinimo paslaugų teikimo  patvirtintas užsakymas anuliuojamas.

4.3 Išvykstant anksčiau laiko, negu buvo patvirtinta užsakyme, vilai kompensuojami atsiradę nuostoliai. Vilai mokama 50% atšaukto laikotarpio mokėtinos pinigų sumos.

4.4 Užsakymų atšaukimai vykdomi raštu.

5. Atvykimo ir išvykimo laikas

5.1 Vilos svečiai užsakymo nustatytą dieną gali atvykti nuo 15.00 val. Visada pageidautina pranešti apie numatomą atvykimo laiką. Planuojant atvykti vėliau - vilą informuoti būtina. Jei svečiai neatvyksta iki 19.00 val. ir nepraneša apie galimą vėlavimą, nuostolių kompensavimui vila turi teisę tuose kambariuose apgyvendinti kitus svečius.

5.2 Vilos svečiai išvykimo dieną iš kambarių turi išsiregistruoti iki 12.00 val. Esant galimybei pagal papildomą susitarimą galime koreguoti atvykimo ir išvykimo laiką. Individualiai susitarus, svečio daiktai gali būti saugomi viloje iki vakaro.

5.3 Jei be susitarimo ir neperspėjęs svečias neišvyksta iš kambario (apartamento) iki 18.00 val., jis privalo sumokėti 50% vienos paros sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos; jei svečias iš kambario (apartamento) išvyksta po 18.00 val. jis privalo sumokėti 100% vienos paros sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos.

5.4 Jei su vila yra sudarytas kitas individualus susitarimas, galioja tame susitarime aptarta svečių atvykimo ar išvykimo tvarka bei sąlygos.

6. Kitos sąlygos

6.1 Vila atsako už saugumą viloje gyvenančio svečio daiktų, kurie yra atiduoti saugoti seife ar yra patikėti saugoti vilos darbuotojams pačioje viloje.

6.2 Vila neatsako, jei daiktai buvo neišsaugoti dėl daiktų savininko, jį lydinčių ar pakviestų į vilą asmenų kaltės, nenugalimos jėgos (force majeure) arba dėl paties daikto savybių.

6.3 Gyvenantis viloje svečias privalo nedelsiant po to, kai sužinojo apie savo daiktų dingimą, sugadinimą pranešti apie tai vilos darbuotojui, priešingu atveju vila atleidžiama nuo atsakomybės.

6.4 Viloje rastus (paliktus) svečių daiktus vila įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo. Rašytiniu svečio prašymu viloje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto siuntimo ar kitokio daikto pristatymo išlaidas.

6.5 Vilos svečiai privalo tinkamai naudotis viloje esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti vilos darbuotojui apie pastebėtus jų gedimus. Vilai padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl svečių kaltės, vilos svečiai privalo atlyginti.

6.6 Vilos patalpose nerūkoma. Rūkyti leidžiama atvirose terasose ir balkonuose. Laikantis priešgaisrinio saugumo, draudžiama naudotis žvakėmis ir kita atvira ugnimi miegamosiose patalpose.

6.7 Viloje ir vilos teritorijoje nuo 24.00 iki 7.00 val. svečias privalo netriukšmauti. Jei svečias trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems vilos gyventojams, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

6.8 Naminiai gyvunėliai viloje yra priimami. Apie tai būtina informuoti vilos šeimininkus. Papildomas mokestis neimamas.

6.9 Jei kuri iš šalių negali įvykdyti sutarties sąlygų dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure), nedelsdama apie tai praneša kitai šaliai, bei raštu nurodo priežastis. Tokiu atveju sutartį dėl vilos teikiamų paslaugų sudarę šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą.

6.10 Bet kokie ginčai, kilę tarp vilos ir svečių turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal vilos buvimo vietą.

Teisėtumas

Bet kokia svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams. Vila ,,Holiday Villa Palanga“,  negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. Vila ,,Holiday Villa Palanga,, neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato LR galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkai pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

Vilos ,,Holiday Villa Palanga" svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Vila ,,Holiday Villa Palanga" nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Šioje svetainėje esantis  pavadinimas „Holiday Villa Palanga" ir logotipas yra registruoti prekių (paslaugų) ženklai, kurių savininkų išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

Rašydami šias vilos paslaugų teikimo sąlygas, mes tik stengėmės pateikti atsakymus į svečių rūpimus klausimus, iš anksto išvengti nesusipratimų, teikiant apgyvendinimo paslaugas. Mums priimtiniausias atviras, tiesioginis bendravimas su svečiais.

Spausdinti paslaugų sąlygas >>